ΜΕΝΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πρωτοπόροι στην προσφορά πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας

Πρώτος ενίσχυσε την παρουσία Δειγματοληπτικών Κέντρων φέρνοντας

τις υπηρεσίες του κοντά στον εξεταζόμενο, μειώνοντας τους όποιους κοι-

νωνικούς και γεωγραφικούς αποκλεισμούς

Δημιούργησε τα πλέον σύγχρονα ιδιωτικά εργαστήρια στην Κύπρο με

αυτοματισμούς & ρομποτικές διεργασίες που μειώνουν λάθη οφειλόμενα

στον ανθρώπινο παράγοντα, αυξάνουν την ποιότητα και αξιοπιστία των

αποτελεσμάτων και προσφέρουν κίνητρα αναβάθμισης των υπηρεσιών

του κλάδου

Εκσυγχρόνισε και έκανε διαθέσιμα νέα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα

ορισμένα εξ αυτών για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία

Αναβάθμισε ποιοτικά το επίπεδο των υποστηρικτικών υποδομών παροχής

των υπηρεσιών του με σύγχρονα κέντρα πρότυπα αισθητικής και λειτουργίας

Έδωσε σημαντική βοήθεια στην απασχόληση με άνω των 120 ατόμων να

απασχολούνται σε αυτόν.

Αύξησε σημαντικά τη δυνατότητα αλλά και τον αριθμό υλοποίησης εξειδι-

κευμένων εξετάσεων στην Κύπρο

Ήταν από τους πρώτους που αγκάλιασαν το ΓΕΣΥ κάνοντας διαθέσιμο

στους πολίτες, το σύνολο των υπηρεσιών του, χωρίς διακρίσεις οικονομι-

κές, γεωγραφικές, πολιτισμικές ή άλλες

Με Πολυδύναμα Κέντρα προσφέρει τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών

ακτινοδιαγνωστικού & κλινικού εργαστηρίου σε ένα χώρο

Έδωσε σημαντική βαρύτητα στο τομέα καινοτομία και σύγχρονα μηχανή-

ματα με σημείο αναφοράς το MRI 3T με τεχνητή νοημοσύνη που εγκατέ-

στησε, το Νέο αξονικό του 128 τομών με ειδικό λογισμικό εξατομικευμένου

περιορισμού της ακτινοβολίας, αλλά και το νέο υπερσύγχρονο εργαστήριο

του με πλήρη οπτική πρόσβαση στις λειτουργίες του για το κοινό

Στήριξε και στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία και κυπριακή οικονομία με

επενδύσεις, προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού αλλά και δράσεις

εταιρικής ευθύνης για ενίσχυση της πρόληψης

Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο που περιλαμβάνει 17 συνολικά εγκα-

ταστάσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, εντός και εκτός

αστικού ιστού, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ επενδύει συστηματικά στη διαρκή

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, έχοντας πάντα στόχο τη:

“Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την προσφορά καινο-

τόμων και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες”

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!