ΜΕΝΟΥ

Οι Γενικές Ασφάλειες αναθεωρούν τη «Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

Οι Γενικές Ασφάλειες, ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018), έχουν προχωρήσει στην αναθεώρηση της «Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (Privacy Statement) για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων.

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην εν λόγω Δήλωση για να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματα σας και άλλες σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και χρήση των προσωπικών δεδομένων στις Γενικές Ασφάλειες. Η «Δήλωση» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.genikesinsurance.com.cy) και στα κατά τόπους καταστήματα των Γενικών Ασφαλειών.

 

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!

Ακολούθησε μας στο Instagram για να είσαι ΠΑΝΤΑ ενήμερος!